ندا, دوره (2), شماره (5), سال (2008-3) , صفحات (24-29)

عنوان : ( رکورد چیست و رکورد شکن کیست )

نویسندگان: جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقتی با آزمایش های دنباله ای سرو کار داریم مواردی که مقادیر آنها از مشاهدات ماقبل خود بزرگتر یا کوچکتر هستند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند که به مقادیر رکوردی معروفند . هدف این مقاله معرفی آماره های رکورد ی به همراه توزیع احتمالی آنها می باشد . سعی شده است مطالب به زبان ساده و همراه با مثال بیان شوند، تا نشان دهیم که مفاهیم رکورد و رکورد شکن فقط به جامعه ورزشکاران تعلق ندارد و هر جا پدیده های متوالی داشته باشیم می توانیم از آن استفاده کنیم. -

کلمات کلیدی

, تابع مولد احتمال, توابع چگالی احتمال, رکورد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009419,
author = {احمدی, جعفر},
title = {رکورد چیست و رکورد شکن کیست},
journal = {ندا},
year = {2008},
volume = {2},
number = {5},
month = {March},
issn = {1122-1111},
pages = {24--29},
numpages = {5},
keywords = {تابع مولد احتمال، توابع چگالی احتمال، رکورد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رکورد چیست و رکورد شکن کیست
%A احمدی, جعفر
%J ندا
%@ 1122-1111
%D 2008

[Download]