The 5th National Biotechnology Congress of Iran , 2007-11-24

عنوان : ( Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in )

نویسندگان: محمدرضا باسامی , ابوالفضل غنی ئی زارچ , علیرضا حق پرست , حسام دهقانی , مجید جمشیدیان مجاور , امیر ماهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکسن ها و مواد بیولوژیک از جمله اقلام استراتژیک در حفظ سلامت و ارتقاء سطح بهداشتی واحد های پرورش طیور می باشند. چنین محصولاتی ضرورتا نیازمند (extraneous گذر از یک فیلتر دشوار کنترل کمی و کیفی می باشند. از جمله پارامترهای کیفی مورد کنترل اثبات عاری بودن مواد بیولوژیک از عوامل خارجی می باشد. موارد عدیده ای از آلودگی واکسن های انسانی و دامپزشکی در منابع گزارش گردیده است. هدف از انجام این بررسی بهینه سازی یک تست agents) برای تشخیص آلودگی با رئوویروس های پرندگان در محصولات بیولوژیک از جمله واکسن ها بوده است. روش های مولکولی با توجه به حساسیت و RT-PCR ویژگی بالا و سهولت انجام افق روشنی برای انجام این مهم ایجاد نموده اند. در راستای بهره گیری از این روش و به منظور غربالگری مقدماتی واکسن های طیور، با بهینه سازی شده طراحی و به بوته آزمون اولیه RT-PCR دو تست ، S و 4 S استفاده از دو سری پرایمر مختلف منتشره در منابع برای تکثیر قطعات ژنومی 2 جهت غربالگری مقدماتی تعداد معدودی واکسن مورد استفاده واقع شد. برای تکثیر قطعات S گذاشته شد. از این دو تست تنها یک تست بهینه سازی شده با پرایمر 4 نمودن نمونه های واکسن گامبورو با spike یک ایزوله فیلدی و دو سویه واکسن به عنوان نمونه های کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفتند. با S و 4 S ژنومی 2 و cDNA ردیابی گردید. با تهیه رقت های متوالی 10 تایی از RT-PCR ویروس واکسینال رئوویروس توالی هدف با موفقیت در نمونه واکسن گامبورو با روش حساسیت تست مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد تعداد محدودی از واکسن های طیور موجود در بازار از نظر آلودگی با رئوویروس ،PCR محصول غربالگری شدند. با توجه به تعداد اندک نمونه های مورد بررسی آلودگی یافت نشد. پاسخ منفی حاصله حضور احتمالی آلودگی را مرتفع نمی نماید. یکی از تست می تواند در بهبود کارآیی تشخیص آلودگی موثر باشد. تست بهینه سازی شده با هدف Nested-RT-PC یا Nested-RT-PCR assay Mutiplex های جستجوی آلودگی واکسن ها ی طیور با رئوویروس های پرندگان ارائه شده است. پژوهش فوق می تواند گامی آغازین در راه تکوین و توسعه تست های مولکولی و مرسوم مورد نیاز در راستای ارتقاء سیستم کنترل کیفی مواد بیولوژیک از جمله واکسن ها باشد. واکسن های طیور ،RT-PCR ، کلمات کلیدی: رئوویروس های پرندگان، عوامل خارج

کلمات کلیدی

, واکسن های طیور , RT-PCR , رئوویروس های پرندگان, عوامل خارجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009434,
author = {باسامی, محمدرضا and غنی ئی زارچ, ابوالفضل and حق پرست, علیرضا and دهقانی, حسام and جمشیدیان مجاور, مجید and ماهوتی, امیر},
title = {Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in},
booktitle = {The 5th National Biotechnology Congress of Iran},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {واکسن های طیور ،RT-PCR ، رئوویروس های پرندگان، عوامل خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in
%A باسامی, محمدرضا
%A غنی ئی زارچ, ابوالفضل
%A حق پرست, علیرضا
%A دهقانی, حسام
%A جمشیدیان مجاور, مجید
%A ماهوتی, امیر
%J The 5th National Biotechnology Congress of Iran
%D 2007

[Download]