اندیشه آماری, دوره (12), شماره (2), سال (2008-2) , صفحات (20-31)

عنوان : ( ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی )

نویسندگان: سمیرا گودرزی , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اطلاع فیشر برای خانواده توزیع های وزنی از قبیل خانواده ی نمایی، نرخ شکست، معکوس نرخ شکست،اماره های مرتب، آماره های رکوردی و توزیع های بریده شده به عنوان تعدادی از توزیع های وزنی در حالت کلی ودر حالت های خاص بدست آمده است. رابطه ی بین اطلاع فیشر و نرخ شکست در این خانواده توزیع های وزنی براساس[7]و[10]مورد توجه قرار گرفته است. شرایط کلی که تحت آن توزیع های وزنی اطلاع فیشر بزرگتری نسبت به توزیع اولیه دارند نیز از جمله موارد مطروحه در این مقاله می باشد. همچنین شبه اطلاع فیشر در توزیع های وزنی و مقایسه ی آن با شبه اطلاع فیشر توزیع اولیه براساس[18] بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, نرخ خرابی, نرخ خرابی معکوس, آماره های مرتب, اطلاع فیشر, توزیع های وزنی, خانواده ی نمایی , شبه اطلاع فیشر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009440,
author = {سمیرا گودرزی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2008},
volume = {12},
number = {2},
month = {February},
issn = {1026-8944},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {نرخ خرابی، نرخ خرابی معکوس، آماره های مرتب،اطلاع فیشر، توزیع های وزنی،خانواده ی نمایی ،شبه اطلاع فیشر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی
%A سمیرا گودرزی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2008

[Download]