علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (107-115)

عنوان : ( تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود )

نویسندگان: حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور محاسبه عمق‌های شاخص و بهینه آب مصرفی و با توجه به هدف کسب سود حداکثر در اثر کم آبیاری، تحقیقی در قالب یک طرح آماری با آرایش کرت‌های خرد شده بر روی سه رقم ذرت زودرس (ارقام 301 ، 303 و 315) انجام شد. در این آزمایش ارقام ذرت بعنوان تیمار اصلی با سه تکرار و سطوح آبیاری بعنوان تیمار فرعی بود که با استفاده از سیستم آبیاری تک شاخه‌ای مدل هنکس اقدام به ایجاد 6 سطح آبیاری در دو طرف لوله گردید. با استفاده از نتایج تحقیق براساس مقادیر مختلف آب مصرفی توابع تولید Y(W) ، تابع هزینه C(W) و تابع درآمد B(W) برای هر سه رقم تعیین و بر اساس تحلیل ریاضی و اقتصادی این توابع عمق‌های شاخص و بهینه آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که: الف) با وجود اینکه آبیاری کامل بالاترین میزان عملکرد را به دنبال دارد اما به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها سود خالص نهایی حداکثر نیست، ب) با کم آبیاری در شرایط محدودیت زمین، با هدف استفاده از حداکثر واحد اراضی، عمق بهینه آب مصرفی برای ارقام مختلف، کاهش حدوداً 3% را نسبت به آبیاری ماکزیمم نشان می‌دهد، و ج) با کم آبیاری در شرایط محدودیت آب، با هدف استفاده حداکثر از واحد حجم آب، عمق بهینه آب مصرفی نسبت به آبیاری ماکزیمم بطور متوسط 19% کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دادند که سود خالص در دو حالت با بکارگیری یک عمق آب مصرفی معادل با عمق آب مصرفی ماکزیمم برابر می‌باشد، پس منطقی است که عمق آب مصرفی معادل که بطور متوسط 90% عمق آب مصرفی ماکزیمم است، بکار رود. ضمناً با کم آبیاری 5/17% برای رقم 301 ، 4/20% برای رقم 303 و 1/19% برای رقم 315، به ترتیب بالاترین بازده ریالی برای یک مترمکعب آب معادل 2/1011 ، 1/1206 و 6/1543 ریال عاید خواهد شد. با آب صرفه جویی شده از محل کم آبیاری، سطح زیر کشت افزایش یافته و در نهایت سود خالص نهایی افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. همچنین بیشترین سود خالص در بین ارقام فوق، مربوط به رقم 315 است.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, عمق بهینه آبیاری, ذرت زودرس, سود, بازده ریالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009447,
author = {انصاری, حسین},
title = {تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {107--115},
numpages = {8},
keywords = {کم آبیاری، عمق بهینه آبیاری، ذرت زودرس، سود، بازده ریالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود
%A انصاری, حسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]