سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری , 2008-02-24

عنوان : ( بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: به منظور مطالعه اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار، 2 سطح آبیاری (350 و 700 میلی لیتر با فواصل 48 ساعته)، 2سطح تغذیه (شاهد و بدون تغذیه) و 6 رقم آفتابگردان زینتی در بهار و تابستان سال 1385 در مشهد انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل: زمان ظهور غنچه، زمان شکوفایی، تعداد گل زبانه ای در طبق، قطر و طول گلهای زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته، تعداد و قطر طبق گل بود. نتایج نشان داد ارقام و همچنین اثر متقابل آبیاری و رقم در سطح احتمال 1% برای کلیه صفات تفاوت معنی داری دارند. اثرمیزان آب آبیاری در سطح احتمال 1% بر روی زمان ظهور غنچه، زمان شکوفایی گل، قطر گل زبانه ای، تعداد و قطر طبق گل معنی دار بود. اثر تغذیه در سطح احتمال 1% روی صفت قطر گل زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته، تعداد و قطر طبق گل و در سطح احتمال 5% روی صفت زمان ظهور غنچه و طول گلهای زبانه ای معنی دار بود. اثر متقابل رقم و تغذیه در سطح احتمال 5% برای زمان ظهور غنچه و زمان شکوفایی و در سطح احتمال 1% روی صفات تعداد گل زبانه ای در طبق، قطر گلهای زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته و قطر طبق گل معنی داربود. اثرمتقابل آبیاری و تغذیه در سطح احتمال 1% برای صفات زمان ظهور غنچه و قطر طبق گل و در سطح احتمال 5% برای قطر گلهای زبانه ای معنی دار بود. اثر متقابل 3 گانه رقم، میزان آب آبیاری و تغذیه برای تعدادی از صفات کیفی گل در سطح احتمال1% معنی داری بود. نتایج کلی نشان دهنده مطلوبیت ارقام 2a و 4a بعنوان گل زینتی، تاثیر مثبت سطح 700 میلی لیتر آب هر 48 ساعت و تغذیه برای اکثر صفات کمی و کیفی گل ارقام آفتابگردان زینتی است.

کلمات کلیدی

, آبیاری, آفتابگردان, تغذیه, زینتی, صفات, گل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009481,
author = {نعمتی, سیدحسین and ابراهیم پورکومله, اکرم and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز},
booktitle = {سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {آبیاری، آفتابگردان، تغذیه، زینتی، صفات، گل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز
%A نعمتی, سیدحسین
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
%D 2008

[Download]