مدرس علوم انسانی, دوره (6), شماره (24), سال (2004-7) , صفحات (55-68)

عنوان : ( همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی) )

نویسندگان: حبیب اله دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)

کلمات کلیدی

همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009491,
author = {دعائی, حبیب اله},
title = {همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)},
journal = {مدرس علوم انسانی},
year = {2004},
volume = {6},
number = {24},
month = {July},
issn = {****-0052},
pages = {55--68},
numpages = {13},
keywords = {همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسویی ارزشهای فردی و سازمانی (نگرش تحقیقی)
%A دعائی, حبیب اله
%J مدرس علوم انسانی
%@ ****-0052
%D 2004

[Download]