پژوهشنامه بازرگانی, دوره (1), شماره (42), سال (2007-7) , صفحات (53-82)

عنوان : ( تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , عباس بختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد

کلمات کلیدی

تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009494,
author = {دعائی, حبیب اله and عباس بختیاری},
title = {تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {42},
month = {July},
issn = {1735-0794},
pages = {53--82},
numpages = {29},
keywords = {تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد
%A دعائی, حبیب اله
%A عباس بختیاری
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2007

[Download]