دانش و توسعه, دوره (1), شماره (21), سال (2007-5) , صفحات (117-134)

عنوان : ( ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , سیدیحیی اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT

کلمات کلیدی

ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009495,
author = {دعائی, حبیب اله and اخلاقی, سیدیحیی},
title = {ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {1},
number = {21},
month = {May},
issn = {2008-1456},
pages = {117--134},
numpages = {17},
keywords = {ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT
%A دعائی, حبیب اله
%A اخلاقی, سیدیحیی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]