پژوهش های مدیریت عمومی, سال (2007-4)

عنوان : ( سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT) )

نویسندگان: حبیب اله دعائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان

کلمات کلیدی

سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009499,
author = {دعائی, حبیب اله},
title = {سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT)},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2007},
month = {April},
issn = {2538-3418},
keywords = {سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT)
%A دعائی, حبیب اله
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2007

[Download]