بررسی های اقتصادی, دوره (4), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (83-99)

عنوان : ( ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , اسلامی گیسکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنابع را تشکیل می دهند. وجود مواد معدنی فراوان می تواند زمینه رشدو توسعه صنعتی را فراهم آورد. ازآنجاکه معادن جزء منابع پایان پذیر هستند لذا استفاده بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. از طرفی وفور مواد معدنی گوناگون در سراسر کشور از مزیت های ایران می باشد. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشوردر این زمینه می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، تحقیق حاضرفعالیتهای آنرا از بعد هزینه- فایده مورد بررسی قرار داده است. بدین منظوراز دو معیار استفاده شده است. مطالعه این معیارها نشان (BCR) و نسبت فایده به هزینه (NPV) ارزش خالص فعلی 1380 بالغ بر 56846 میلیارد ریال و - می دهد. ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره 1370 90 ارزش حال خالص این - 31 درصد بوده است. در حالی که برای دوره 1384 / نرخ بازدهی داخلی آن 5 مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد می شود. بنا بر این فعالیتهای مجتمع سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه روش آنالیز حساسیت به منظور تعیین اثر نا اطمینانی هریک از متغیرها بر مدل نیز انجام شده است.

کلمات کلیدی

, معدن, مواد معدنی, منابع پایان پذیر, آنالیز حساسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009515,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and اسلامی گیسکی},
title = {ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه},
journal = {بررسی های اقتصادی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-2223},
pages = {83--99},
numpages = {16},
keywords = {معدن، مواد معدنی، منابع پایان پذیر، آنالیز حساسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A اسلامی گیسکی
%J بررسی های اقتصادی
%@ 2008-2223
%D 2008

[Download]