ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیک ایران , 2009-03-02

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , محمدابراهیم فیض , پوریا نیکوئیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند اگزوز در موتورهای احتراق داخلی از اهمیت بسیارزیادی برخوردار است، ازاین رو........

کلمات کلیدی

, سیستم بازگشت دود, پس فشاراگزوز, جرم باقیمانده در سیلندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009527,
author = {قاضی خانی, محسن and فیض, محمدابراهیم and نیکوئیان, پوریا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر},
booktitle = {ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم بازگشت دود، پس فشاراگزوز، جرم باقیمانده در سیلندر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر
%A قاضی خانی, محسن
%A فیض, محمدابراهیم
%A نیکوئیان, پوریا
%J ششمین کنفرانس سالانه دانشجوئی مهندسی مکانیک ایران
%D 2009

[Download]