علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-7) , صفحات (121-235)

عنوان : ( جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli )

نویسندگان: افسانه محکمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماده طی 2 مرحله واکنش پی در پی از هیوسیامین بدست می آید. هر دو مرحله این واکنشها توسط آنزیم هیوسیامین- 6b- هیدروکسیلاز (H6H) کاتالیز می شود. به منظور افزایش تولید اسکوپولامین در گونه های حاوی آلکالوئیدهای تروپانی، از طریق افزایش بیان ژن کد کننده آنزیم هیوسیامین- 6b- هیدروکسیلاز (H6H)، نیاز به جداسازی و همسانه سازی این ژن در باکتری Escherchia coli می باشد. برای این منظور استخراج RNA از ریشه های کشت شده Hyoscyamus niger انجام شد و cDNA آن پس از تولید و تکثیر در ناقل pUC19 قرار گرفته و سپس به باکتری E.coli سویه DH5a منتقل شد. و در مرحله نهایی قطعه کلون شده تعیین توالی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، توالی 1147 نوکلئوتیدی قطعه DNA کلون شده مشخص شد. در نتایج بلاست قطعه DNA موردنظر با توالی h6h گونه H. niger در بانک اطلاعاتی تفاوت یک نوکلئوتیدی در مکان باز شماره 124 مشاهده شد که سبب تغییر اسید آمینه والین (V) به ایزولوسین (I) در توالی آمینو اسیدی قطعه DNA کلون شده، می شود. در نتایج همراستایی چندگانه توالی نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی قطعه کلون شده با توالی نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی آنزیمهای مشابه، تغییرات مشابه ای در این مکان مشاهده گردید که احتمال وجود موتاسیون در این مکان را تقویت می کند. هر چند به دلیل خارج از دمین بودن این موتاسیون، احتمال فعال بودن این ژن همچنان وجود دارد.

کلمات کلیدی

, اسکوپولامین, هیوسیامین, 6B هیدروکسلاز, همسانه سازی , Hyoscyamus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009529,
author = {محکمی, افسانه and مرعشی, سیدحسن and فارسی, محمد and بهرامی, احمدرضا},
title = {جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {121--235},
numpages = {114},
keywords = {اسکوپولامین، هیوسیامین، 6B هیدروکسلاز، همسانه سازی ، Hyoscyamus niger},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli
%A محکمی, افسانه
%A مرعشی, سیدحسن
%A فارسی, محمد
%A بهرامی, احمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]