اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در کرمان , 2009-05-19

عنوان : ( سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان )

نویسندگان: رابعه مهرآور , محسن جهانشاهی , ناصر ثقه الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با وجود کاربرد بالقوه نانوذرات پلیمری درصنایع داروسازی، یکی از چالشها درمورد کاربرد نانوذرات به عنوان ابزار تشخیص و درمان سرطان، مربوط به خالص سازی و جداسازی آنها می باشد. درسالهای اخیر جداسازی نانوذرات توجه زیادی را در بسیاری از زمینه های علمی به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، یافتن روش مناسب برای جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی به عنوان حامل دارو است (روش نامناسب از فعالیت زیستی نانوذرات می کاهد) که بسته به روش ساخت و خواص رهایشی نانوذرات متفاوت می باشد. درابتدا نانوذرات پروتئینی سرم آلبومین گاوی، سرم آلبومین انسانی و نانوذرات ژلاتینی را به روش توده ای شدن تهیه، سپس با روش اولترافیلتراسیون، دیالیز، سانتریفوژ به جداسازی و خالص سازی آنها پرداخته و با ژل الکتروفورز و FTIR آنالیز آنها انجام گردید . بهترین اندازه برای نانوذرات سرم آلبومین گاوی، سرم آلبومین انسانی و ژلاتینی به ترتیب67،53 و 174 نانومتر بدست آمد که نشان می دهد این نانوذرات برای دارورسانی بسیار مناسب می باشند.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, دارورسانی, جداسازی, سانتریفوژ, اولترافیلتراسیون, ژل الکتروفورز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009531,
author = {مهرآور, رابعه and محسن جهانشاهی and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در کرمان},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {نانوذرات، دارورسانی، جداسازی، سانتریفوژ، اولترافیلتراسیون، ژل الکتروفورز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان
%A مهرآور, رابعه
%A محسن جهانشاهی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J اولین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در کرمان
%D 2009

[Download]