علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان, سال (2004-1)

عنوان : ( نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری )

نویسندگان: محمدجواد ساعی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه ای مختصر از تحقیقات رفتاری حسابداری و مقایسه آنها با تحقیقات متکی بر تئوری های اقتصادی (مثل تئوری مطلوبیت)، به بررسی نقش این گونه تحقیقات در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری می پردازیم. آن چنان که در متن توضیح داده شده است، تحقیقات رفتاری منتهی به توصیف پدید هها بصورتی که واقعًا هستند می شوند در حال یکه تحقیقات متکی بر تئوری های اقتصادی این پدیده ها را به شکلی که باید باشند ، مورد توصیف قرار م یدهند. در ادامه به بیان پیامدهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استانداردهای حسابداری و اثری که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر نحوه رفتار (قضاوت ها و تصمیمات) افراد و گروه های ذینفع دارند پرداخته شده است، و اهمیت تحقیق در خصوص این پیامدها تذکر داده شده است. در آخرین قسمت به بیان تحلیلی نقش تحقیقات رفتاری در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری اشاره می شود و چند زمینه از حوز ههایی که اینوع تحقیقات در آنها قابلیت انجام دارند، بیان شد هاند. در نتیجه گیری به عمل آمده در انتهای مقاله، به لزوم بازنگری و تغییر روال کنونی که از سوی سازمان حسابرسی برای تدوین استانداردها به کار گرفته شده اشاره، و چند پیشنهاد برای تسهیل ارتباط بین این سازمان و محققان ارائه م یگردد.

کلمات کلیدی

, استانداردهای حسابداری, تحقیقات رفتاری, تئوری مطلوبیت, تئوری عدالت, سازمان حسابرسی, گزارشگری مالی, استفاده کنندگان گزارشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009543,
author = {ساعی, محمدجواد},
title = {نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری},
journal = {علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان},
year = {2004},
month = {January},
issn = {1383-0087},
keywords = {استانداردهای حسابداری; تحقیقات رفتاری; تئوری مطلوبیت; تئوری عدالت; سازمان حسابرسی; گزارشگری مالی; استفاده کنندگان گزارشات مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری
%A ساعی, محمدجواد
%J علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان
%@ 1383-0087
%D 2004

[Download]