بررسی های حسابداری و حسابرسی, سال (2006-4)

عنوان : ( ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره )

نویسندگان: بهرامفر نقی , محمدجواد ساعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی های مالی شرکت های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل های آماری لاجیت ١، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش بینی م یکند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت های موفق و ناموفق، چنین نشان م یدهند که از نظر شاخص های فعالیت، وضعیت بدهی ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی ها، و نوع صنعت، تفاوت های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش بینی مدل های تعیین شده برای پیش بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار م یرفت، آماره های مدل پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش بینی بازده سهام می باشند.

کلمات کلیدی

, مدل لاجیت, نسبت های مالی, شرکت های موفق و ناموفق, بازده سهام, بازده حقوق صاحبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009547,
author = {بهرامفر نقی and ساعی, محمدجواد},
title = {ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1024-8161},
keywords = {مدل لاجیت، نسبت های مالی، شرکت های موفق و ناموفق، بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره
%A بهرامفر نقی
%A ساعی, محمدجواد
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 1024-8161
%D 2006

[Download]