مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2007-9) , صفحات (115-136)

عنوان : ( مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از الگوی تدریس ترکیب شده تأثیر معنادار بر یادگیری دانش آموزان ایجاد کرده است

کلمات کلیدی

الگوی تدریس ترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009566,
author = {جعفری ثانی, حسین},
title = {مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2007},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {الگوی تدریس ترکیب شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده
%A جعفری ثانی, حسین
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2007

[Download]