چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو , 2008-10-08

عنوان : ( بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود )

نویسندگان: الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سیداحمد کتابی , محمود رضائی رکن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده- در این کار پژوهشی با استفاده از تقریب بستگی قوی، فرمولبندی لانداور و یک روش تابع گرین تعمیم یافته حالات الکترونی به صورت مجموعهای از C الکترود به صورت عددی بررسی میشود. مدلسازی مولکول 60 -C سامانه و رسانایی الکتریکی سامانه الکترود - 60 حلقههای شبه یک بعدی درون هم انجام میشود که بین آنها در مکان برخی اتمها پیوند وجود دارد، به گونهای که نشاندهنده ششضلعیها و پنجضلعیهای موجود در هندسه مولکول باشد.

کلمات کلیدی

, رسانایی الکتریکی, سامان الکترود, فولرین, الکترود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009587,
author = {مظفری, الهام and شاه طهماسبی, ناصر and سیداحمد کتابی and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود},
booktitle = {چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {رسانایی الکتریکی- سامان الکترود-فولرین-الکترود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود
%A مظفری, الهام
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A سیداحمد کتابی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو
%D 2008

[Download]