همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , 2009-06-14

عنوان : ( ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , سمیه حسن نیامقدم , زهرا حسین پناه طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این مقاله، منبعث از پژوهشی است که در گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی انجام پذیرفته است. در این مقاله به ارزیابی کتابهای سرگذشت نامه ای مربوط به شهیدان در سه مجموعه افلاکیان، و نیمه پنهان ماه پرداخته شده است. در این ارزیابی با استفاده از نظرات دانشجویان پس از مطالعه کتابها، نکات برجسته هر کتاب مشخص است. تحلیل داده ها در این بخش نشان می دهد که بعد عاطفی – هیجاتی کتابها کاملاً بر بعد شناختی – معرفتی آنها تفوق دارد. در مرحله بعدی دانشجویان نقاط ضعف هر یک از کتابها را مشخص کرده اند. پاسخ به این سئوال که هر یک از کتابها چه صفات و ویژگیهای یک شهید را برجسته می سازند بخش عمده دیگر مقاله است. تحلیل مقایسه ای یافته ها نشان می دهد که کتابهای مذکور در ارائه تصویر از شهید به عنوان یک انسان کامل تا حد زیادی موفق بوده اند.

کلمات کلیدی

کتاب های سرکذشت نامه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009595,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and حسن نیامقدم, سمیه and حسین پناه طرقی, زهرا},
title = {ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها},
booktitle = {همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها},
year = {2009},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {کتاب های سرکذشت نامه ای ،شهید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A حسن نیامقدم, سمیه
%A حسین پناه طرقی, زهرا
%J همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها
%D 2009

[Download]