پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه )

نویسندگان: پوریا دهقان , محمد غفوری , غلامحسن رضایی ولیسه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محل سد مخزنی شوریجه در بخش انتهایی جنوب شرق رودخانه کشف رود، در 125 کیلومتری شرق مشهد و در فاصله ی 3 کیلومتری روستای بغبغو در نظر گرفته شده اس ت. رودخانه کشف رود از ارتفاعات هزارمسجد و بینالود در شرق شهر قوچان سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت آبرفتی مشهد به سوی شرق جریان پیدا نموده و بعد از سد شوریجه در محل پل خاتون به رودخانه مرزی هریرود پیوسته و در نهایت به صحرای قره قوم می پیوند د. هدف اصلی از احداث سد مخزنی شوریجه، تأمین آب اراضی کشاورزی، آب شرب و تأمین آب مورد نیاز جهت اجرا و بهره برداری از تأسیسات شیلاتی می باش د. در این تحقیق عوامل موثر در آلودگی آب رودخانه کشف رود و اثرات زیست محیطی آن بر سد شوریجه مورد بررسی قرار گرفته اس ت. پساب های خانگی روستاها و جوامع شهری در حاشیه ای ن رود و همچنین پساب های ناشی از تصفیه خانه ها و کارگاه های صنعتی و کشاورزی در اثر انتقال به کشف رود از عوامل مهم در آلودگی آب می باش د. کنترل منابع آب در بالادست مخزن و نیز در بالادست رودخانه کشف رود در بهره برداری صحیح از طرح ایجاد سد شوریجه حائز اهمیت می باشد.

کلمات کلیدی

, سد شوریجه, کشف رود, آلودگی, پساب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009598,
author = {پوریا دهقان and غفوری, محمد and غلامحسن رضایی ولیسه},
title = {بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد شوریجه، کشف رود، آلودگی، پساب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر در آلودگی آب سد مخزنی شوریجه
%A پوریا دهقان
%A غفوری, محمد
%A غلامحسن رضایی ولیسه
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]