همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , 2009-06-14

عنوان : ( نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , حسین باغ گلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله منبعث از پژوهشی راجع به نگرش دانشجویان در موضوع کلی شهادت در حیطه شناختی (‌نگرش نسبت به مفهوم شهادت)، حیطه عاطفی (‌نگرش نسبت به دفاع مقدس) و حیطه عملی (‌شهادت طلبی و الگوپذیری از شهیدان) است و در مجموع در چهار مقوله مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.بنابراین سوالات پژوهشی عبارت از موارد زیر بوده است: نگرش دانشجویان نسبت به مفهوم شهادت چیست؟ ‌نگرش دانشجویان نسبت به دفاع مقدس چیست؟ نگرش دانشجویان نسبت به شهادت طلبی چگونه است؟ نگرش دانشجویان نسبت به الگوپذیری از شهیدان چگونه است؟ از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان به ابعاد مختلف شهادت بوده است، لذا از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. در این پژوهش به منظور بررسی نگرش دانشجویان در زمینه مورد بررسی (شهادت) از مقیاس نگرش به ابعاد شهادت که یک مقیاس محقق ساخته بود، استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی در نیمسال اول تحصیلی 88-1387 بوده است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 407 نفر (189 پسر و 218 دختر) از دانشجویان مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب گردیدند.بررسی پاسخ های ارائه شده به گویه های مقوله شهادت طلبی، حکایت از آن دارد که پاسخ دهندگان نگاه عمیقی به مفهوم شهادت ندارند.بررسی پاسخ های ارائه شده به گویه های مقوله شهادت طلبی، حکایت از آن دارد که پاسخ دهندگان از روحیه شهادت طلبی پایینی برخوردارند و پاسخ های ارائه شده به گویه نگرش به دفاع مقدس، حکایت از آن دارد که پاسخ دهندگان نسبت به مقوله دفاع مقدس از نگرش نسبتاً مثبت ولی نه چندان رضایت بخش برخوردار بوده اند. بررسی پاسخ های ارائه شده به گویه های مقوله الگو پذیری از شهدا، حکایت از آن دارد که پاسخ دهندگان نسبت به مقوله مذکور از نگرش مثبتی برخوردارند. نتیجه دیگر این پژوهش بیانگر این بود که در دو مقوله نخست وضع پسران بهتر از دختران و در دو مقوله دیگر وضع دختران بهتر از پسران بوده است.

کلمات کلیدی

, نگرش, شهادت, دانشجو, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009601,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and باغ گلی, حسین},
title = {نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان},
booktitle = {همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها},
year = {2009},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {نگرش، شهادت، دانشجو، دانشگاه فردوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A باغ گلی, حسین
%J همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها
%D 2009

[Download]