مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (1), سال (2007-9) , صفحات (155-178)

عنوان : ( مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , نرگس آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صورت مناسب بودن رویکرد نیاز سنجی آموزشی می توان شرایط لازم را در جهت اثر بخش شدن آموزش های ضمن خدمت فراهم ساخت. این مقاله با هدف شناسایی هر چه دقیق ترٍ رویکرد کل نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل سازمان )‌ و رویکرد جزء نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل شغل ،‌تجزیه و تحلیل فرد در نظر سنجی ) به مقایسه آنها اقدام نموده است. در این رابطه دو نوع مقایسه میان دو رویکرد صورت پذیرفته است. ابتدا مقایسه نظری و تحلیل هر یک از رویکردها و سپس مقایسه تجربی آنها در شرکت برق منطقه‌ای خراسان (1381 و 1383) انجام پذیرفته است. مرور پیشینه نشان داد که بیشتر پروژه های نیازسنجی رویکردی جزء نگر را اتخاذ کرده‌اند اما مقایسه تجربی (‌عملی)‌دو رویکرد در مورد شرکت برق منطقه ای خراسان نشان داد که غفلت از رویکرد کلی نگر معادل بی توجهی و یا به تعبیری عدم کشف بسیاری از نیاز های آموزشی ا ساسی است .

کلمات کلیدی

, نیاز سنجی آموزشی_ تجزیه و تحلیل فرد , تجزیه و تحلیل سازمان, تجزیه و تحلیل شغل, رویکرد کل نگر, رویکرد جزء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009617,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and نرگس آهنچیان},
title = {مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2007},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {155--178},
numpages = {23},
keywords = {نیاز سنجی آموزشی_ تجزیه و تحلیل فرد -تجزیه و تحلیل سازمان- تجزیه و تحلیل شغل- رویکرد کل نگر- رویکرد جزء نگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A نرگس آهنچیان
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2007

[Download]