مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2008-8) , صفحات (39-56)

عنوان : ( بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها )

نویسندگان: مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها در سال تحصیلی 1385-1384 انجام شده است. کلیه کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پروش خراسان رضوی، نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده‌اند. متناسب با تحقیقات از نوع علی‌مقایسه‌ای، دو جامعه کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها در نظر گرفته شد. در جامعه افراد مشارکت‌کننده 30 نفر به روش تعمدی و غیراحتمالی و براساس بیشترین میزان مشارکت و در گروه افراد غیر مشارکت‌کننده 50 نفر متناسب با تعداد افراد مشارکت‌کننده در هر منطقه یا ناحیه، به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه جمع‌آوری شده و از طریق آزمون‌های مقایسه دو میانگین و دو نسبت مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته‌ها، میان ویژگی‌های شخصیتی منبع کنترل، سازگاری با موقعیت وعزت نفس کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین از میان مؤلفه‌های خصیصه‌ای، تنها عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری را میان کارکنان مشارکت‌کننده و غیر مشارکت‌کننده در نظام پیشنهادها نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, مدیریت مشارکتی, نظام پیشنهادها, رفتار سازمانی, ویژگی‌های شخصیتی, ویژگی‌های خصیصه‌ای, سازمان آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009618,
author = {مقیمی, مریم and مهرام, بهروز and سعیدی رضوانی, محمود and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
month = {August},
issn = {1608-2842},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها، رفتار سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های خصیصه‌ای، سازمان آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها
%A مقیمی, مریم
%A مهرام, بهروز
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]