اندیشه نوین دینی, دوره (3), شماره (9), سال (2008-9) , صفحات (73-91)

عنوان : ( پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد و بررسی آرای خاورشناسان درباره قدرت نوشتن پیامبر پیش از نبوت

کلمات کلیدی

, خاور شناسی, امی, کتابت, قرائت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009624,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2008},
volume = {3},
number = {9},
month = {September},
issn = {2008-9481},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {خاور شناسی، امی، کتابت، قرائت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامبر امی از نگاه خاورشناسان و نقد آن
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2008

[Download]