پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها )

نویسندگان: عفت یوسفی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیده لیلا طالبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت خواص فیزیکی -شیمیایی و کانی شناسی خاک ها در عملیات سازه ای نقش مهمی دارد . با توجه به مطالعات انجام شده در محدوده شهر مشهد، خاک های سیلتی و رسی پراکندگی زیادی د ر سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی و شمال شهر دارند . در این مقاله ابتدا با توجه به تاریخچه زمین شناسی منطقه و تعیین سنگ منشا رسوبات شهر مشهد، نوع کانی های رسی موجود در محدوده پیش بینی شده است . با توجه به شاخص خمیری حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی 3912 نمو نه ریزدانه در نقاط مختلف در بستر خاک محدوده، نوع کانی - های رسی موجود، کائولینیت و ایلیت تشخیص داده شد . به طور کلی شاخص خمیری خاک های ریزدانه بستر شهر مشهد بین صفر تا 20 متغیر بوده که نشان دهنده خاک با حساس یت و فعالیت کم می باشد. به طور کلی در س طح شهر از شما ل به جنوب و از سطح به عمق شاخص خمیری رسها افزایش مییاب

کلمات کلیدی

, کانی رسی, حدود اتربرگ, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009627,
author = {یوسفی, عفت and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طالبیان, سیده لیلا},
title = {بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی رسی، حدود اتربرگ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها
%A یوسفی, عفت
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طالبیان, سیده لیلا
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]