پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , حمیدرضا رستمی بارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص فابریک توده سنگ معرف کیفیت زمین شناسی توده سنگ است و با توصیف خصوصیات ذاتی توده سنگ، قدرت درک و فهم بیشتری نسبت به کیفیت توده سنگ اصلی به کاربران میدهد. از این شاخص به عنوان داده ورودی در مدل کردن توده سنگ مکانیک سنگ استفاده میشود. در این تحقیق از پارامترهای مشترک چهار مرتبط با خصوصیات منحصر به فرد توده سنگ، برای تعیین شاخص RMi و GSI ،Q ،RMR سیستم رده بندی فابریک توده سنگ در 58 بخش از 11 پروژه استفاده شده است. مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و محاسبه شده از چارت شاخص فابریک توده سنگ نشان دهنده هماهنگی و سازگاری بین مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده است.نتایج نشان دهنده ضریب همبستگی بالای بین این روابط و همخوانی خوب بین مقادیر پیش بینی شده واندازه گیری می باشد.

کلمات کلیدی

, فابریک شاخص توده سنگ, اندازه بلوک شرایط درزه , طبقه بند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009628,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مرادی, طاهر and رستمی بارانی, حمیدرضا},
title = {ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فابریک شاخص توده سنگ، اندازه بلوک شرایط درزه ، طبقه بند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مرادی, طاهر
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]