علوم خاک و آب, دوره (22), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (47-57)

عنوان : ( اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو )

نویسندگان: ثمانه آریابد , امیر فتوت , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرایند تبدیل زباله‌های شهری به کمپوست مقدار زیادی شیرابه تولید می‌شود. اگر چه شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری یکی از مشکلات تولید کود کمپوست در کشور به شمار می‌رود، ولی در حقیقت باید آن را یکی از منابع سرشار آب و عناصر‌غذایی دانست. شیرابه کمپوست زباله شهری دارای عناصر‌کم‌مصرف (آهن، روی، منگنز و مس) است که می‌تواند مورد استفاده گیاه قرار گیرد. از طرفی میکروارگانیزم‌ها در چرخه عناصر‌غذایی در خاک نقش مهمی دارند. بنابراین به منظور بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر‌کم‌مصرف در گیاه در شرایط سترون و غیرسترون این مطالعه با سه تیمار آبیاری (آب مقطر، شیرابه غیرسترون و شیرابه سترون)، سه تیمار خاک (خاک غیرسترون، خاک سترون + تلقیح با خاک غیرسترون و خاک سترون) و دو گیاه (ذرت و کاهو) در گلخانه به صورت فاکتوریل در چهارچوب طرح کاملاً‌تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، غلظت روی دراندام هوایی گیاه در تیمارهای شیرابه افزایش معنی‌داری یافت در‌حالی‌که غلظت آهن، منگنز و مس اندام هوایی گیاه تحت تأثیر کاربرد شیرابه قرار نگرفت. در اکثر موارد غلظت عناصر‌کم‌مصرف در گیاه در اثر کاربرد شیرابه غیرسترون و شیرابه سترون تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت. همچنین فراهمی آهن در خاک (عصاره‌گیری شده با DTPA) در اثر کاربرد شیرابه افزایش یافت، در‌حالی‌که این افزایش در مورد روی، منگنز و مس مشاهده نشد. به‌طور‌کلی کاربرد شیرابه به مقدار 20 درصد حجمی شیرابه و آب مقطر سبب افزایش عملکرد ذرت و کاهو شد. همچنین غلظت عناصر‌کم‌مصرف (آهن، روی، منگنز و مس) در گیاه کمتر از غلظت ‌های ‌مجاز توصیه شده از لحاظ سمیت ( Paisو Benton، 1997) بود. در واقع به نظر می‌رسد بتوان از شیرابه در مقادیر کم به عنوان یک کود آلی مایع حاوی عناصر‌کم‌مصرف استفاده کرد. هر چند برای استفاده از شیرابه در دراز مدت باید به اثرات باقیمانده شیرابه در خاک نیز توجه شود.

کلمات کلیدی

, شیرابه, کمپوست زباله شهری, عناصر کم‌مصرف, سترون کردن, ذرت, کاهو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009629,
author = {آریابد, ثمانه and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2009},
volume = {22},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-8310},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {شیرابه، کمپوست زباله شهری، عناصر کم‌مصرف، سترون کردن، ذرت، کاهو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو
%A آریابد, ثمانه
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2009

[Download]