پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک )

نویسندگان: مهدی عباسی , محمد غفوری , علی ارومیه ای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت جلوگیری از نشت آب روش های مختلف آب بندی در محل پی سنگ ساختگاه سدها استفاد ه م یشود تا از یک میزان نشت آب به حداقل برسد واز سوی دیگر مسیر حرکت آب در زیر محور سد طولانی تر گرد د. یکی از روش های متداول جهت حفظ پایداری هیدرولیکی سدهای خاکی جهت جلوگیری از نشت و فرسایش داخلی در پی سد ،استفاده از روش تزریق پرده آب بند است. تزریق روشی است که توسط آن مایع تزریق به خلل و فرج و درز و شکاف و حفره های محیط سنگ یا خاک نفوذ کرده و موجب بهبود خواص ژئومکانیکی محیط م یشود. بررسی کارایی طرح های آب بندی به 55 متر / منظور برآورد مقدار تراوش، پس از اجرا لازم ا س ت. در این مقاله عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارداک که سدی خاک ی و با ارتفاع 5 است و در 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد در حال ساخت م یباشد مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس خورندگمانه در چهار سری گمانه ها بر اساس میزان خورندسیمان در گمانه ها میزان خورند سیمان و عدد لوژن در گمانه ها و میزان خورند سیمان در گم انه های ردیف بالا دست و پایین دست مورد بررسی قرار گرفته اس ت. نتایج این بررسی ها و حفر گمانه های کنترلی و آزمایش لوژن در این گمانه ها نشاندهنده موفقیت عملیات تزریق است.

کلمات کلیدی

, سد ارداک, عملیات تزریق, خورندسیمان, پرده آب بند, عدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009630,
author = {مهدی عباسی and غفوری, محمد and علی ارومیه ای},
title = {ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد ارداک، عملیات تزریق، خورندسیمان، پرده آب بند، عدد لوژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملیات تزریق پرده آببند در تکیه گاه چپ سد ارداک
%A مهدی عباسی
%A غفوری, محمد
%A علی ارومیه ای
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]