سومین سمینار بررسی و شناسایی مزیتهای استان خراسان , 2008-08-04

عنوان : ( اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که الحاق به سازمان تجارت جهانی برای همه کشور ها از جمله ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است، بررسی اثرات الحاق به این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله اثرات مثبت و منفی الحاق به این سازمان به روش RCA بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, الحاق, WTO بخش کشاورزی, ایران, مزیتهای نسبی, مزیت نسبی آشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009635,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران},
booktitle = {سومین سمینار بررسی و شناسایی مزیتهای استان خراسان},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الحاق، WTO بخش کشاورزی، ایران، مزیتهای نسبی، مزیت نسبی آشکار شده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J سومین سمینار بررسی و شناسایی مزیتهای استان خراسان
%D 2008

[Download]