پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سیده لیلا طالبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سا لهای اخیر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و بانک اطلاعات در بسیاری از زمین هها از جمله ایجاد بانکهای اطلاعاتی ژئوتکنیکی شهرها گسترش یافته اس ت. شناسایی دقیق مشخصات خاک یکی از م همترین امور در طراحی و اجرای پروژههای شهری م یباشد. دسترسی سریع به اطلاعات مفید خاک سبب کاهش هزینه و زمان انجام پروژ هها م یشود. گزارشات مختلفی از حفاری و گمان هزنی در نقاط مختلف شهر مشهد موجود اس ت. اطلاعات بیش از 700 گمانه حفاری شده در سطح شهر در این ت حقیق جمع آوری شده اس ت. لذا ایجاد یک سیستم بانک اطلاعات ژئوتکنیکی برای شهر جهت حفظ و نگهدار ی اطلاعات گمان هها و نی ز مدیریت و تفسیر اطلاعات خاک کمک شایانی در دستیابی مهندسین به اطلاعات مهم خاک م ینماید. در این تهیه گردید. از مزایای این بانک اطلاعات م یتوان به (Microsoft Access) تحقیق بانک اطلاعات ژئوتکنیکی مشهد با استفاده از نرمافزار اکسس گسترشپذیری، ارائه نقش ههای مختلف از شهر و مد لهای س هبعدی از خاک منطقه، جستجوی اطلاعات در مناطق مختلف و همجنین پی ش بینی پارامترهای خاک در مناطق فاقد اطلاعات اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, بانک اطلاعات, ژئوتکنیک, نرمافزار اکسس, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009636,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and طالبیان, سیده لیلا},
title = {ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بانک اطلاعات، ژئوتکنیک، نرمافزار اکسس، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A طالبیان, سیده لیلا
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]