پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک )

نویسندگان: مهدی عباسی , محمد غفوری , علی ارومیه ای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت کاهش آثار منفی پدیده نشت در سدهای خاکی روشهایی برای کنترل آن بکار گرفته می شود. یکی از این روشها که در تکیه گاه ها و پی سدهای خاکی مورد استفاده قرار می گیرد روش تزریق است. این پرده با استفاده از تزریق دوغاب سیمان و رس یا مواد شیمیایی مناس ب و ایجا د ی ک دیوار ه نسبتا نفوذ ناپذیر در زیر هسته ایجاد میشود. تخمین تزریق پذیری و یا خورند گمانه ها جهت اجرای پرده آببند ب ه دلی ل پیچیدگ ی ساختگا ه براحت ی امکانپذیر نیست. در این مقاله به بررسی و مقایسه عدد لوژن در آزمایش نفوذپذیری و میزان خورند دوغاب در گمانه های تزریق در ساختگاه سد ارداک که در فاصله 70 کیلومتری مشهد در حال ساخت میباشد پرداخته شده است. جهت بررسی ارتباط بین نفوذ پذیری و تزریق پی سد نتایج بدست آمد ه از آزمایشات فشار آب و میزان جذب سیمان در گمانه های تزریق جناح چپ سد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد در بیشتر موارد ارتباط مستقیمی میان مقادیر سیمان خوری و میزان نفوذپذیری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ساختگاه سد ارداک, عدد لوژن, خورند دوغاب, عملیات تزریق, پرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009639,
author = {مهدی عباسی and غفوری, محمد and علی ارومیه ای},
title = {مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ساختگاه سد ارداک- عدد لوژن- خورند دوغاب- عملیات تزریق- پرده آببند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق سد ارداک
%A مهدی عباسی
%A غفوری, محمد
%A علی ارومیه ای
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]