پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , رمضان کاظمی گلیان , مهدی دم شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور یکی از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی از نظر حاصلخیزی کشاورزی و تراکم جمعیتی است. در سال های اخیر توسعه کشاورزی همراه با افزایش جمعیت سبب برداشت ب یرویه از منابع آب زی رزمینی و فشار زیادی براین منابع شده است. بدلیل افت سطح آب زیرزمینی نشست زمین در قسمتهایی از دشت مشاهده می شود. آثار نشست بصورت شکافها و ترکهایی در سطح زمین مشاهده می گردد. نشست زمین و ترک ها باعث بروز مشکلاتی برای زمین های کشاورزی، جاده ها و دیگر ساز ههای ساخت هشده در نزدیکی این ترکها شده است. برای بررسی دلیل اصلی و دقی قتر این پدیده، افت سطح آب در دشت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت بررسی نوع خاکهایی که نشست در آن رخ داده، سه حلقه چاه دستی جهت تعیین پروفیل خاک همراه با آزمایشات بر جا حفر گردیده است. علاوه برای مستقر در ایستگاه هواشناسی نیشابور نیز استفاده شده است. GPS انداز هگیری میزان دقیق نشست زمین از داده های ثبت شده در ایستگاه دائم نتایج این تحقیق نشان داد که نشست در قسمت هایی از دشت رخ داده که افت سطح آبهای زیرزمینی بیشتر و خاک تشکیل دهند آبخوان براساس طبقه بندی متحد بوده اند

کلمات کلیدی

, نشست زمین, شکاف, افت سطح آب زیرزمینی, برداشت بی رویه, ایستگاه دائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009640,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رمضان کاظمی گلیان and دم شناس, مهدی},
title = {نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {نشست زمین، شکاف، افت سطح آب زیرزمینی، برداشت بی رویه، ایستگاه دائم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رمضان کاظمی گلیان
%A دم شناس, مهدی
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]