گام های توسعه در آموزش پزشکی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (71-79)

عنوان : ( مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی )

نویسندگان: منوچهر مهرام , بهروز مهرام , سید نورالدین موسوی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: سالهاست که ارائه دروس تئوری به دانشجویان به شیوه سنتی سخنرانی ادامه دارد و هر دو گروه اساتید و فراگیران از کم بازدهی و کسل کنندگی کلاسها ناراضیند. با توجه به تجربه کم ارائه دروس تئوری بالینی به شیوه بحث گروهی دانشجو- محور در گروههای کوچک، این مطالعه به منظور مقایسه میزان یادگیری به این شیوه با روش سخنرانی صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، دو شیوه سخنرانی و بحث گروهی در گروههای کوچک ( 6 تا 8 نفره) در تدریس درس تئوری کودکان در چهار دوره از دانشجویان پزشکی زنجان آزمایش گردید. بعضی عناوین به صورت سخنرانی و برخی نیز به صورت بحث گروهی دانشجو - محور تدریس شدند. در خاتمه همه کلاسها کوئیز به عمل آمد که نتایج آنها و همچنین نتایج آزمونهای پایان ترم در دو شیوه تدریس مقایسه گردیدند. یافته ها: میانگین درصد پاسخهای صحیح در کوئیزهای آخر کلاسهای به شیوه بحث گروهی و سخنرانی، به ترتیب 84 و 45 درصد بود که اختلاف معنی داری را نشان داد. ولی مقایسه میانگین درصد پاسخهای صحیح به سؤالات آزمونهای پایانی در دو شیوه اختلاف معنی دار نشان نداد . نتیجه گیری: بر اساس نتایج این بررسی و مطالعات مشابه، یادگیری در شیوه بحث گروهی عمیقتر و مؤثرتر به نظر میرسد ولی این عمق یادگیری را در آزمون پایانی نمیتوان دریافت که احتمالاً میتواند به دلیل اشکالات مربوط به نوع طراحی سؤالات و تأکید بر محفوظات فراگیران باشد.

کلمات کلیدی

, بحث گروهی, گروه کوچک, سخنرانی, روش تدریس, دانشجوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009641,
author = {منوچهر مهرام and مهرام, بهروز and سید نورالدین موسوی نسب},
title = {مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی},
journal = {گام های توسعه در آموزش پزشکی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-4242},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {بحث گروهی، گروه کوچک، سخنرانی، روش تدریس، دانشجوی پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی
%A منوچهر مهرام
%A مهرام, بهروز
%A سید نورالدین موسوی نسب
%J گام های توسعه در آموزش پزشکی
%@ 1735-4242
%D 2009

[Download]