پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-1) , صفحات (239-247)

عنوان : ( تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرت )

نویسندگان: نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , المیرا محمدوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و نژورتین دوک دربراک نامز و رادقم لماش فلتخم یاه تیریدم رثا یسررب روظنم هب فلع یناکم شنکارپ یوگلا رب شکیاهرذب و هدیباوخ سورخ جات لاس رد یشیامزآ ،زمرق هشیر1384 دهشم یسودرف هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد یتاقیقحت هعرزم رد نآ رد هک دش ماجنا8 دوک حرط یارب نیمز هعطق داعبا هب کی ره شکفلعو10×30دش هتفرگ رظن رد رتم دن .ابع هدش ارجا یاه رامیتزا دندوب تر: عیزوت25مرگولیک راتکه رد اب تشاک ماگنه نژورتین شکفلع دربراک ،25 مرگولیک راتکه رد شکفلع دربراک نودب تشاک ماگنه نژورتین ،25 مرگولیک راتکه رد اب یگرب شش هلحرم و تشاک ماگنه نژورتین شکفلع دربراک، 25 مرگولیک راتکه رد شش هلحرم و تشاک ماگنه نژورتین ،شکفلع دربراک نودب یگرب 120 مرگولیک راتکه رد تشاک ماگنه نژورتین شکفلع دربراک اب ،120 مرگولیک راتکه رد شکفلع دربراک نودب تشاک ماگنه نژورتین ، 120 مرگولیک راتکه رد شش هلحرم و تشاک ماگنه نژورتین شکفلع دربراک اب یگرب، 120 مرگولیک راتکه رد و تشاک ماگنه نژورتین شکفلع دربراک نودب یگرب شش هلحرم . رادرب هنومن لحارم یمامت رد هطقن ی و تشادن دوجو رذب زا یراع یااکر د شک فلع درب دوب رثوم کاخ رذب کناب شهاک ر. کناب شهاک یارب یبسانم رازبا شکفلع هک داد ناشن شیامزآ جیاتن دشاب یم رذب. امن و یورک یاه لدم یکیتسیتاتساوئژ یاهزیلانآردی اهرذب یاه مارگویراو اب ی تشاد یراگزاس فلتخم یاه رامیت رد دن . رد یمامت نیبرامیت اه ریثات هنماد هدیباوخ سورخ جات نیب 17/1 ات 21/50 رتم نیب زمرق هشیر سورخ جات ریثات هنماد و 15/1 ات 98/44 رتم تشاد ناسون . رثا دصرد یا هعطق هدیباوخ سورخ جات رد نیب91/1 ات37/32 دصرد دوب ریغتم بیترت هب هک ثعاب ق و نیرت فیعض دش یناکم یگتسبمه نیرت یو . یاهرذب ودهنوگ سورخ جات دوب رییغتم نییاپ مکارت اب یقطانم ات لااب رایسب مکارت اب یقطانم زا دن یا هکل راتخاس تروص هب و دندش رهاظ یرادرب هنومن ود رد .هاک رد یدایز ریثات نژورتین دوک تیریدمدرک ادیپ شهاک اهرذ

کلمات کلیدی

, رذب کناب یاه هکل , یا هعطق رثا , ریثات هنماد , مارگویراو , کیتسیتاتساوئژ , زره یاه فلع یناکم تیریدم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009668,
author = {پورطوسی, نرگس and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی and نصیری محلاتی, مهدی and محمدوند, المیرا},
title = {تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {239--247},
numpages = {8},
keywords = {رذب کناب یاه هکل ،یا هعطق رثا ،ریثات هنماد ،مارگویراو ،کیتسیتاتساوئژ ،زره یاه فلع یناکم تیریدم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرت
%A پورطوسی, نرگس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدوند, المیرا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2008

[Download]