پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (227-234)

عنوان : ( اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیا )

نویسندگان: شهاب اقبالی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , ابراهیم کازرونی منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر بقایایی زعفران (کورم و اندام هوایی) بر رشد چهار گیاه زراعی گندم، چاودار، ماش و لوبیا که در تناوب با آن قرار می‌گیرد تحقیقی در سال 1384 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. گیاهان زراعی بعنوان فاکتور اصلی، کورم و اندامهای هوایی زعفران و مقدار بافت های زعفران اضافه شده به خاک (25/4، 15، 30 و 75 گرم بافت زعفران در 5/1 کیلوگرم خاک گلدان) بعنوان فاکتور فرعی و در قالب فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اندام و مقدار بافتهای اضافه شده زعفران به خاک تأثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه در 4 گیاه زراعی داشت. با افزایش مقدار بافتهای اندام هوایی زعفران اضافه شده به خاک، نسبت به شاهد درصد کلروفیل، ارتفاع، سطح برگ، بیوماس اندامهای هوایی و ریشه افزایش یافت اما با افزایش مقدار بافت کورم زعفران اضافه شده به خاک نسبت به شاهد همه صفات مورد مطالعه کاهش یافتند. گیاهان تابستانه (ماش و لوبیا) در مقایسه با گیاهان زمستانه (گندم و چاودار) کمتر تحت تأثیر تنش مواد موجود در بافتهای زعفران قرار گرفتند. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که بافتهای کورم زعفران بر گیاهان زراعی مورد مطالعه، اثر آللوپاتی منفی، ولی برگهای زعفران اثر تحریک کنندگی دارد.

کلمات کلیدی

, زعفران, آللوپاتی, گندم, چاودار, ماش و لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009673,
author = {شهاب اقبالی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and ابراهیم کازرونی منفرد},
title = {اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {227--234},
numpages = {7},
keywords = {زعفران، آللوپاتی، گندم، چاودار، ماش و لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیا
%A شهاب اقبالی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]