پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (353-361)

عنوان : ( ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات )

نویسندگان: جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و پی‌جویی مقاومت به علف‌کشهای بازدارنده ACCase در توده‌های علف هرز فالاریس مشکوک جمع‌آوری شده از مزارع گندم دو استان فارس و گلستان، آزمایش دز-پاسخ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که توده‌های AR، SR3، MR4، FR2، FR4 و FR8 از استان فارس و GR2-1 از استان گلستان با درجات مختلفی به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل مقاوم شده‌اند. وجود سطوح مختلف مقاومتی، احتمالا بدلیل وجود مکانیسم‌های متفاوت مقاومت به این علف‌کش در توده‌های یادشده می‌باشد. توده‌های AR، SR3 و MR4 به علف‌کشهای بکار برده شده دارای مقاومت عرضی بوده و بین 11-5 برابر به علف‌کش دایکلوفوپ-متیل و 8-7 برابر به کلودینوفوپ-پروپارژیل مقاوم شده‌اند. در این بین توده SR3 بالاترین درجه مقاومت را به هر دو علف‌کش نشان داد.

کلمات کلیدی

, فالاریس, علف‌کش, مقاومت و بازدارنده‌های ACCase
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009677,
author = {جاوید قرخلو and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند and قنبری, علی and رافائل دپرادو},
title = {ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {353--361},
numpages = {8},
keywords = {فالاریس، علف‌کش، مقاومت و بازدارنده‌های ACCase},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
%A جاوید قرخلو
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%A قنبری, علی
%A رافائل دپرادو
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]