مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (65-77)

عنوان : ( مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی )

نویسندگان: فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در جهت افزایش رضایت زناشویی انجام شد. در این پژوهش 30 زن متأهل دارای مشکلات رضایت، از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های موجود در سطح شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه‌های درمان انگیزشی نظام‌مند، نظریه‌ی انتخاب و گروه کنترل گمارش شدند. پرسش‌نامه‌ی رضایت زناشویی در دو مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. روش‌های مداخله‌ای به مدت 8 جلسه‌ی دو ساعته و به‌صورت هفته‌ای برگزار شد. از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی به‌طور یکسان موجب افزایش میزان رضایت زناشویی شدند. درنتیجه، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هر دو روش درمان انگیزشی نظام‌مند و نظریه‌ی انتخاب به یک میزان رضایت زناشویی را بهبود می‌بخشد.

کلمات کلیدی

, زناشویی, نظریه‌ی انتخاب, درمان انگیزشی نظام‌مند, گروه درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009690,
author = {حسینی غفاری, فاطمه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {65--77},
numpages = {12},
keywords = {زناشویی، نظریه‌ی انتخاب، درمان انگیزشی نظام‌مند،گروه درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی
%A حسینی غفاری, فاطمه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]