علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (119-128)

عنوان : ( بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره )

نویسندگان: کبری اروجی , حمیدرضا خزاعی , محمدحسن راشدمحصل , رضا قربانی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر بکارگیری آللوپاتی در مدیریت علف‌های هرز توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است . به منظور بررسی اثرات آللوپاتی غلظت‌های مختلف ( صفر ، 5/2 ، 5 ،5/7 و 10 درصد ) عصاره آبی آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس و سلمه تره ، تحقیقی در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای به ترتیب به صورت آزمایش‌های فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت . نتایج بررسی آزمایشگاهی نشان داد از بین عصاره‌های آبی ریشه ، ساقه ، برگ‌های پیر و برگ‌های جوان آفتابگردان بیشترین تاثیر مربوط به عصاره برگ‌های پیر بود که در حدود 43 درصد با عث کاهش درصد جوانه زنی نهایی بذرهای تاج خروس و سلمه تره شد . سر عت جوانه زنی بذرها نیز تحت تاثیر عصاره‌ها کاهش یا فت . افزایش غلظت عصاره‌ها باعث افزایش شدت بازدارندگی آن‌ها شد. اما در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین غلظت‌های 5/7 درصد و 10 درصد مشاهده نشد . طول ریشه چه و ساقه چه علف‌های هرز مورد بررسی نیز تحت تاثیر عصاره‌ها کاهش پیدا کرد . در مورد تمام صفات تاج خروس حساسیت بیشتری نسبت به سلمه تره از خود نشان داد. نتایج بررسی گلخانه ای نیز نشان داد که بقایای تازه ساقه آفتابگردان وقتی با خاک مخلوط شوند قادرند سطح برگ ، وزن خشک و ارتفاع علف‌های هرز سلمه تره و تاج خروس را کاهش دهند. این تحقیق پیشنهاد می‌کند که میتوان از مالچ آفتابگردان به عنوان یکی از راههای کنترل غیر شیمیایی علف‌های هرز استفاده کرد .

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, آفتابگردان, عصاره آبی, تاج خروس, سلمه تره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009804,
author = {اروجی, کبری and خزاعی, حمیدرضا and راشدمحصل, محمدحسن and قربانی, رضا and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتی، آفتابگردان، عصاره آبی، تاج خروس، سلمه تره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره
%A اروجی, کبری
%A خزاعی, حمیدرضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قربانی, رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]