علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (5), شماره (18), سال (2007-5) , صفحات (9-16)

عنوان : ( بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت )

نویسندگان: فاطمه قلی زاده نسری , مرتضی بهنام رسولی , محمد رضا نیکروش , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ظایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت

کلمات کلیدی

بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ظایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009806,
author = {قلی زاده نسری, فاطمه and بهنام رسولی, مرتضی and محمد رضا نیکروش and مقیمی, علی and بهنام رسولی, فاطمه},
title = {بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت},
journal = {علوم تشریح - Anatomical Sciences},
year = {2007},
volume = {5},
number = {18},
month = {May},
issn = {1728-6158},
pages = {9--16},
numpages = {7},
keywords = {بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ظایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت
%A قلی زاده نسری, فاطمه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A محمد رضا نیکروش
%A مقیمی, علی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%J علوم تشریح - Anatomical Sciences
%@ 1728-6158
%D 2007

[Download]