دانشکده پزشکی مشهد, دوره (51), شماره (99), سال (2008-4) , صفحات (45-52)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز )

نویسندگان: عباسعلی زراعتی , مسیح نقیبی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز

کلمات کلیدی

, کفایت دیالیز, همودیالیز, Kt/V
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009836,
author = {عباسعلی زراعتی and مسیح نقیبی and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2008},
volume = {51},
number = {99},
month = {April},
issn = {1735-4013},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {کفایت دیالیز، همودیالیز، Kt/V},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز
%A عباسعلی زراعتی
%A مسیح نقیبی
%A جباری نوقابی, هادی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2008

[Download]