دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و ملکولی , 2008-01-29

عنوان : ( استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد )

نویسندگان: امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استرس فیزیولوژیک در مدت کوتاه می تواند تاثیرات قابل توجهی را بر سیستم عصبی، اندوکرینی، ایمنولوژیکی القا کند. در مقیاس سلولی نیز استرس باعث تغییرات نامطلوبی در متابولیسم سلول و مکانیزم های داخل سلولی می گردد. عدم ثبات در مکانیزم های سلولی که توسط استرس ایجاد می گردد می تواند زمینه ساز افزایش اختلالات در تقسیم سلولی شود.آنیوپلوئیدی به عنوان پدیده ای که در نتیجه مستقیم اختلال در تقسیم سلولی ایجاد می گردد دارای نقشی غیر قابل انکار در ایجاد و توسعه سرطان است. در این پژوهش برای بوسیله آزمون میکرونوکلئوس گروه های مختلف تیمار آنیوژن، استرس و استرس (balb/c بدست آوردن ارتباط استرس و آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش های نر(نژاد همراه با آنیوژن و کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از بررسی نتایج، داده ها نشان دهنده افزایش چند برابری القا آنیوپلوئیدی مشاهده شده در تیمار استرس همراه با آنیوژن (وین بلاستین) بودند.

کلمات کلیدی

, استرس حاد, آنیو پلوئیدی, وین بلاستین آزمون میکرونوکلئوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009841,
author = {امیر محمد ملوندی and حداد, فرهنگ and مقیمی, علی},
title = {استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد},
booktitle = {دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و ملکولی},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {استرس حاد، آنیو پلوئیدی، وین بلاستین آزمون میکرونوکلئوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد
%A امیر محمد ملوندی
%A حداد, فرهنگ
%A مقیمی, علی
%J دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و ملکولی
%D 2008

[Download]