همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت , 2008-06-14

عنوان : ( ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد )

نویسندگان: معصومه محمدحسین زاده , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظرات دانشجویانی که در طی سال‌های 86-1385 اعزام شده بودند صورت پذیرفت. به این منظور پس از استخراج اهداف مدنظر اردوی راهیان نور، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 57 سؤال بسته پاسخ و 5 سؤال بازپاسخ طراحی گردید و در بین دانشجویانی که در سال‌های 86-1385 به این اردوها اعزام شده بودند، توزیع گردید. روایی پرسشنامه توسط دو نفر از اساتید دانشکده علوم‌تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 87/0 به دست آمد. از مجموع پاسخ‌دهندگان (99=n) 9/85% دانشجویان دختر و 1/14% دانشجوی پسر بودند که میانگین سنن آنها 21 سال بود. نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه مذکور به این شرح می‌باشد: درخصوص ارزیابی برون‌داد (دستیابی اردو به اهداف مدنظر) نتایج حاکی از آن است که اردو به 2 هدف از 12 هدف خود به میزان مطلوبی دست یافته است. اهدافی که محقق شده است عبارتند از: ایجاد معنویت و حال و هوای جبهه، ایجاد احساس زائر بودن در مناطق عملیاتی. درخصوص ارزشیابی فرآیند (فعالیت‌های صورت گرفته در اردو که به منظور دستیابی به اهداف طراحی شده بودند)، نتایج حاکی از آن است که از مجموع فعالیت های مدنظر در اردو (13 مورد) تنها تعداد 6 مورد محقق شده است. درخصوص کیفیت موارد محقق شده نیز بررسی نظر دانشجویان حاکی از سطح بین متوسط و خوب فعالیت های مذکور است همچنین ارزیابی درون‌داد نشان داد که به جز امکانات بهداشتی و پزشکی و توزیع و استفاده از زیارتنامه مخصوص شهدا، سایر موارد در درون داد اردو در حد متوسط و خوب بوده‌اند. البته تنها موردی که از نظر دانشجویان در سطح عالی ارزیابی شد، مناطق منتخب برای بازدید بوده است..

کلمات کلیدی

, ارزشیابی, کاروان راهیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009848,
author = {محمدحسین زاده, معصومه and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد},
booktitle = {همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارزشیابی-کاروان راهیان نور-دانشگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد
%A محمدحسین زاده, معصومه
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
%D 2008

[Download]