اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (10), شماره (40), سال (2009-2) , صفحات (317-323)

عنوان : ( اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی )

نویسندگان: جواد اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هدف اصلی این پژوهش بوده است. بنابر این 40 نفر شخصیت مرزی انتخاب و بطور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. گروهها شامل رواندرمانی شناختی رفتاری ، دارودرمانی ، ترکیب هردو نوع درمان و گروه کنترل بود. آزمودنیها قبل و بعد از درمان با تست اضطراب کتل و پرسشنامه تکانشگری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که گروه رواندرمانی بهبودی بیشتری نسبت به گروههای دیگر بدست آوردند، گرچه گروه ترکیبی هم نتایج قابل قبولی بدست آورده بود.

کلمات کلیدی

, شناختی رفتاری , درمان دارویی , اضطراب, تکانشگری , شخصیت مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009849,
author = {اکبری, جواد and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2009},
volume = {10},
number = {40},
month = {February},
issn = {1028-6918},
pages = {317--323},
numpages = {6},
keywords = {شناختی رفتاری -درمان دارویی - اضطراب- تکانشگری -شخصیت مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
%A اکبری, جواد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2009

[Download]