قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب , 2008-03-05

عنوان : ( در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا )

نویسندگان: مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکیه بر روش‌های نظام‌مند، مهم‌ترین وجه تمایز دانش ناشی از پژوهش، از دیگر دانش‌هاست.

کلمات کلیدی

, روش شناسی, برنامه درسی, برزینکا, روش کمی, روش کیفی, فلسفه, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009863,
author = {امین خندقی, مقصود},
title = {در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا},
booktitle = {قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش شناسی، برنامه درسی، برزینکا، روش کمی، روش کیفی، فلسفه، روش ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا
%A امین خندقی, مقصود
%J قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب
%D 2008

[Download]