علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (89-90)

عنوان : ( بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) )

نویسندگان: ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کلسیوم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی Lycopersicum esculentum L ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش از محلول های کلرید سدیم با هدایت الکتریکی 0، 6، 8، 10، 12 دسی زیمنس به عنوان سطوح شوری مختلف و از نمک های کلرید کلسیوم و سولفات کلسیوم 5 میلی مولار به عنوان منبع کلسیوم استفاده شد.بذرها پس از ضد عفونی در پتری های به فطر 9 سانتی متر کشت شدند. پتری ها به طور روزانه بازبینی شدند وتعداد بذور جوانه زده در هر روز شمارش شدند. درصد و سرعت جوانه زنی بذور در روز های چهارم ششم و هشتم پس ازکاشت بر اساس روابط موجود در تیمارهای مختلف محاسبه شد. طول ساقه چه،ریشه چه و همچنین وزن خشک آنها در روز هشتم پس از کاشت تعیین شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزایش شوری بویژه در غتظت های 10 و 12 دسی زیمنس بر متر، درصد و سرعت جوانه زنی را به صورت معنی داری کاهش داد. تفاوت قابت ملاحظه ای بین سطوح مختلف شوری از نظر درصد جوانه زنی در روزهای چهارم و ششم بعد از کاشت ئجود داشت ولی در روز هشتم (نهایی) تفاوت های فوق کاهش پیدا کرد. سایر صفات مورد بررسی شامل سرعت جوانه زنیف وزن خشک ساقه چه، ریشه چه و طول ساقه چه و ریشه چه با افزایش غلظت NACL کاهش یافت. بررسی ها در این آزمایش نشان داد که حضور کلسیوم (کلرید و سولفات کلسیوم9 تاثیر معنی داری بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی بویژه در سطوح بالای شوری دارد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, جوانه زنی, گوجه فرنگی, سولفات کلسیوم و کلرید کلسیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009876,
author = {مختاری, ایران and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {89--90},
numpages = {1},
keywords = {تنش شوری، جوانه زنی، گوجه فرنگی، سولفات کلسیوم و کلرید کلسیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L)
%A مختاری, ایران
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]