پژوهش زنان, دوره (5), شماره (2), سال (2007-12) , صفحات (165-186)

عنوان : ( آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه ایران معاصر، در حال گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای نوین است . ویژگی دوران گذار ٬ بهم ریختگی اوضاع عمومی جامعه و آشفتگی های کرداری و اندیشه ای است . ساختار سیاسی به همراه ساختار های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، نیز به عنوان بخشی از جامعه ٬ در حال گذار از اقتدارسنتی به اقتدار عقلانی و قانونی است . مشارکت سیاسی به عنوان چهره عینی مشارکت اجتماعی ، نیز با ویژگی آنومیک جوامع در حال گذار ٬ سرنوشتی همانند می یابد . در این میان ٬ زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به عنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته اند . نگارنده با پی جویی آسیب های اجتماعی زنان ٬ براین باور است که به دلایل گوناگون که ریشه در باورها و ساختارهای دیرینه اجتماعی و اقتصادی دارد، زنان از شبکه تعاملات اجتماعی دور شده اند و راه نیل آنان به سطوح عالی قدرت سیاسی / اجتماعی دشوار شده است . بنابراین می بایست فرصت ها و امکان های برابرانه پدید آید تا زنان نیز بتوانند به شیوه ای بهینه وارد شبکه پیوندهای متقابل جامعه گردند تا کلیشه رایج فرادستی مردان و فرودستی زنان رو به زوال رود .

کلمات کلیدی

, زنان, آسیب شناسی٬ مشارکت اجتماعی, مشارکت اقتصادی٬ مشارکت سیاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009903,
author = {خلیلی, محسن},
title = {آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران},
journal = {پژوهش زنان},
year = {2007},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-1693},
pages = {165--186},
numpages = {21},
keywords = {زنان، آسیب شناسی٬ مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی٬ مشارکت سیاسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران
%A خلیلی, محسن
%J پژوهش زنان
%@ 1735-1693
%D 2007

[Download]