تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (151-173)

عنوان : ( سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه اجتماعی مجموعه ای دستگاهمند از پیوند های ساخت یافته میان کنشگران یک گروه یا جامعه است که مبتنی بر هنجار ها و قاعده های خاص می باشد و سبب دست یابی به هدف های فردی و گروهی می شود . مقوله سرمایه اجتماعی با مفهوم رایج سر مایه در جامعه شناسی ، حقوق و اقتصاد متفاوت است ، بهره گیری از آن حالت استعاری دارد واز عینیت کمتری بر خور دار است . ویژگی هایی چون همکاری ، اعتماد ، آگاهی، نگرانی درباره دیگران ، مشارکت در مسایل عمومی ، انسجام، تحمل دیگری و همبستگی گروهی ، نوعی سرمایه گذاری غیر عمدی است که مالک فردی ندارد ، از پیشینیان به ارث می رسد ، ریشه های آن در گذشته پنهان است ، با مراقبت و نه مهندسی پرورش می یابد و استحصال آن نه تنها موجب کاهش نمی شود بلکه حتی افزایش نیز می یابد .خواجه ابوالفضل محمد بن حسین دبیر مشهور به بیهقی در اواخر قرن چهارم هجری ، زاده شد و در قرن پنجم، در دستگاه سلطان محمود و مسعود غزنوی ، رشد و نمو یافت . وی در گزارش تاریخ نگرانه خود از رخداد های روزگار که بدان نام دیبای خسروانی داده و مدعی شده است که : \\\\\\\"بنایی بزرگ افراشته چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی بماند\\\\\\\" ؛ بر این نمط قلم زده است تا ذکری از تلخکامی و دردمندی تاریخ در سراشیب زوال قرار گرفته ایران را روایت کند . در این زمینه که آیا شکل های خوب یا بد سرمایه اجتماعی وجود دارد یا نه می توان پاسخ ها و باورهای گوناگون ارایه نمود و حتی سخن از نهادینه سازی بی اعتمادی، بی همکاری، بی آگاهی، بی نگرانی و بی انسجامی به میان آورد . کوشش نگارنده آن است که از متن گزارش تاریخی \\\\\\\"فرزانه بیهق\\\\\\\" ، آن چه را که سبب و نشانه زوال است، باز سازی؛ و دلیل و نشانه دوران صعود وظهور را باز فهمی کند .

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, ضد سرمایه اجتماعی, تاریخ بیهقی, بازخوانی متون کلاسیک, غزنویان, زوال شناسی تاریخی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009904,
author = {خلیلی, محسن},
title = {سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1596},
pages = {151--173},
numpages = {22},
keywords = {سرمایه اجتماعی،ضد سرمایه اجتماعی،تاریخ بیهقی،بازخوانی متون کلاسیک،غزنویان،زوال شناسی تاریخی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی
%A خلیلی, محسن
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]