مطالعات بین المللی, دوره (5), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (155-186)

عنوان : ( ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برای تدوین قانون اساسی جدید، انقلابیون فاتح دست به کار تشکیل مجلسی شدند که با نام و عنوان خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی مشهور شده است. در این مجلس متنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که \\\\\\\" قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی\\\\\\\" نامیده شد. در این قانون اساسی، خبرگان به عنوان نمایندگان انقلابیون پیروزمند، اندیشه خود را در باب مؤلفه های نظام بین المللی، پایه ها و اهداف سیاست خارجی یک کشور انقلابی و چگونگی کیفیت پیوندهای میان کشورهای گوناگون ترسیم کردند. نگارنده این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش بر آمده که درون مایه ها و ویژگی های یک \\\\\\\"سیاست خارجی انقلابی\\\\\\\" کدام و از چه قرار بوده است؟ نگارنده مدعی است سیاست خارجی انقلابی/ اسلامی بر آمده از انقلاب اسلامی و از منظر خبرگان مؤسس قانون اساسی، چهار ویژگی داشته است که عبارتند از: جهان وطنانه، امت گرایانه، واکنش گرایانه و انقلابی گرا. سپس با گزینش بیست و یک اصل از قانون اساسی و با رجوع به مذاکرات خبرگان قانون اساسی، این فرضیه را بررسی کرده ایم. نیز در نگاهی به چالش های فراسوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اکنون گمان می رود که وجوه و ویژگی های چهارگانه سیاست خارجی انقلابی،کمتر فایده نظری وعملی دارند و گام های بازگشت گرایانه در عرصه روابط خارجی ایران انقلابی/ اسلامی، به طرز نظری و عملی، آغاز شده است .

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی انقلابی, مجلس خبرگان قانون اساسی, انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009905,
author = {خلیلی, محسن},
title = {ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی},
journal = {مطالعات بین المللی},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-2045},
pages = {155--186},
numpages = {31},
keywords = {سیاست خارجی انقلابی،مجلس خبرگان قانون اساسی،انقلاب اسلامی،قانون اساسی جمهوری اسلامی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات بین المللی
%@ 1735-2045
%D 2008

[Download]