رهیافت های سیاسی و بین المللی, سال (2007-12)

عنوان : ( آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت سیاسی به معنای آگاهی از روند دارا بودن حقوق شهروندی و نیز مشارکت عملی در روندهای اجرایی آن، نشانگر تکمیل زوایای حق مشارکت در تعیین سرنوشت است . در روند مشارکت سیاسی، دارندگان حقوق شهروندی در پروسه تصمیم گیری و برنامه سازی ساختار حکومتی دخیل می شوند. مشارکت سیاسی روندی عام و فراگیر است ، همگان را شامل می شود و در آن میان هر گونه اعمال تبعیض و تفاوت گذاری ، مشارکت را از اساس دچار کاستی می گرداند . امیدوار بودن به حضور صوری و ظاهری زنان و یا پیروی از الگوی مشارکت فرادستانه / فرودستانه میان مردان و زنان ، موجد پدیداری آگاهی حقیقی که بنیان مشارکت است نمی گردد . مشارکت نیازمند پیوند برابرانه و متساوی است و وجود هر گونه برتری و فراتری نیمی از جامعه بر نیمی دیگر ، این برابری را زایل می کند . وجود نوعی پیوند پدرسالارانه در خانواده ها می تواند سبب پیدایی پیوند نابرابر مبتنی بر فرادستی/ فرودستی شود . حال اگر بین زن و مرد در خانواده پیوند نابرابرانه و پاتریمونیال وجود داشته باشد ، با پذیرش این مفروض که کنشهای سیاسی در هر اجتماعی مبتنی بر آموزه های تربیتی خانوادگی است ،فرهنگ سیاسی جامعه تبعی و محدود می شود و از حالت مشارکت جویانه خارج می گردد. ساختار قدرت سیاسی پدرسالار می شود و یا به شهپدری گرایش می یابد و در این حال ، مشارکت سیاسی منفعلانه می ش

کلمات کلیدی

, زنان, مشارکت سیاسی, خانواده, آسیب شناسی مشارکت زنان, مشارکت فعالانه, مشارکت منفعلانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009907,
author = {خلیلی, محسن},
title = {آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2007},
month = {December},
issn = {1735-739X},
keywords = {زنان،مشارکت سیاسی،خانواده،آسیب شناسی مشارکت زنان،مشارکت فعالانه، مشارکت منفعلانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست
%A خلیلی, محسن
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2007

[Download]