ایران فرهنگی:گذشته حال آینده , 2009-01-13

عنوان : ( خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت به معنای امری انباشتی واجد دو ویژگی همزمان رشد یابنده است: از یک سو، به شناسایی بودن ها می انجامد، به این معنا که ناظر بر آن واقعیتی می شود که پیشاپیش وجود دارد ؛ از دیگر سو، به بازشناسایی شدن ها می پردازد که ناظر بر پدیده ای است تاریخی شده که در فضاهای مکانی و زمانی جدید نیازمند تعریف جدیدی می گردد . نگارنده با واکاوی یک اثر تاریخ نگارانه در صدد بازنمایی مؤلفه های \\\"خودی / دیگری\\\" در گزارشی تاریخی از روزگارکهن برآمده است. باستان شناسی ساختار اجتماعی عبارت از شکافتن تار و پود متون تاریخی و بازسازی جهان بینی راویان تاریخ از خلال واکاوی پیوند متن مکتوب با ذهنیت نویسنده است. خواجه رشیدالدین در روند خودشناسی تاریخی و وقوف به جنبه های گوناگون \\\" من ایرانی\\\" به درستی به دو پارگی خاطره قومی توجه داشته و از آن جا که می خواسته است چهره تمام نمای ایرانی را از هزار توی مصلحت سنجی ها، بیم ها و منفعت خواهی ها بازتاباند گرفتار یک کاستی اساسی شده است.وی نتوانست از دام استمرار و انقطاع تاریخی ایرانی رهایی یابد و نیز نتوانست از خلال گسست و پیوست حافظه تاریخی به هویتی یکپارچه از تاریخیت ایرانیان دست یازد. نگارنده مایل است با گزینش مفهوم \\\" من و هویت تاریخی\\\" نشان دهد که خواجه همدان در جامع التواریخ گزارشگر چیرگی انقطاع تاریخی بر استمرار تاریخی بوده و در هزار توی متنی محتشم تنها به ناصحی مشفق مبدل شده است.

کلمات کلیدی

, خود شناسی تاریخی, هویت تاریخی, من پیوسته, من گسسته, جامع التواریخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009909,
author = {خلیلی, محسن},
title = {خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ},
booktitle = {ایران فرهنگی:گذشته حال آینده},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خود شناسی تاریخی، هویت تاریخی، من پیوسته، من گسسته،جامع التواریخ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ
%A خلیلی, محسن
%J ایران فرهنگی:گذشته حال آینده
%D 2009

[Download]