تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2007-5)

عنوان : ( بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi )

نویسندگان: فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی عمده ترین منبع دارویی برای اغلب جمعیت جهان محسوب می شود. ایران با بیش از 7500 گونه گیاهی, از نواحی اصلی تنوع زیستی و رویشگاه طبیعی بیش از 900 گیاه دارویی است. Ribes khorasanicum یکی از این گیاهان و متعلق به تیره Grossulariaceae است. این گونه درختچه ای به ارتفاع 5/1 تا 5/2 متر و انحصاری خراسان و متعلق به بخش کوهستانی ایران و توران است و در ارتفاعات 2400 تا 2700 متری رشته کوه هزار مسجد دیده می شود. زمان گلدهی آن نیمه دوم بهار و رسیدن میوه اواسط تابستان است. در بازدید از منطقه، دریافتیم که افراد بومی از میوه خشک شده آن برای درمان مسمومیتهای گوارشی، بیماریهای قلبی و فشار خون استفاده می کنند. چون تاکنون هیچگونه مطالعه ای در این مورد انجام نشده بود سعی شد تا ضمن استخراج عصاره الکلی از گل، میوه نارس و میوه رسیده و استخراج مواد مؤثر دارویی، اثرات آنها بر روی تعدادی از باکتریهای گوارشی نیز بررسی گردد. نتایج حضور مواد مؤثر دارویی نشان داد که رتبه فلاونوییدها، ساپونین ها و تانن ها بترتیب در گل 2+، - و 4+، در میوه نارس 4+، 1+ و 1+، و در میوه رسیده 1+، -، - +، و همچنین غلظت آلکالویید در گل، میوه نارس و میوه رسیده به ترتیب 5، 38 و 22 میلی گرم در لیتر می باشد. همچنین اثرات ضد باکتریایی عصاره گل، میوه نارس و میوه رسیده بر روی باکتریهایی مثل Pseudomonas aereuginosa Escherichia coli, Shigella flexneri, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. و Proteus mirabilis بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره میوه رسیده در مورد تمام باکتریها هاله ممانعت از رشد ایجاد نموده و وسعت آن بستگی به غلظت عصاره داشت. ولی در مورد عصاره گل و میوه نارس این هاله مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, Ribes khorasanicum, فیتو شیمی, اثرات ضد باکتریایی, هزار مسجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009928,
author = {ادیبی بیدی, فرح and اجتهادی, حمید and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1735-0905},
keywords = {Ribes khorasanicum; فیتو شیمی، اثرات ضد باکتریایی، هزار مسجد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi
%A ادیبی بیدی, فرح
%A اجتهادی, حمید
%A ابریشم چی, پروانه
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2007

[Download]